پنج شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٩ -
home
mail
sitemap
»
شرکت‌های تابعه
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
تقویم
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان برای تأمين نيروی انسانی مورد نياز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستور العمل نحوه برگزاری امتحان عمومی وتخصصی برای بکارگيری افراد در دستگاههای اجرائی در نظر دارد از محل سهميه های استخدامی شماره 43957/200 مورخ 23/08/1389 ،34929/200 مورخ 10/8/89و47782/200 مورخ17/9/89 معاونت توسعه مديريت وسرمايه انسانی رئيس جمهور تعداد 124 نفر از افراد واجد الشرايط را از طريق امتحان عمومی ،تخصصی وگزينش به صورت پيمانی به شرح ذيل استخدام نمايد:

  رديف

  عنوان رشته شغلی

  محل جغرافيايی خدمت

  جنسيت

  تعداد موردنياز

  شرايط احراز

  مرد

  زن

  1

  پرستاری

  رفسنجان

  *

  *

  72

  دارا بودن دانشنامه ليسانس يافوق ليسانس در رشته پرستاری

  2

  کاردان بيهوشی

  رفسنجان

  *

  *

  10

  فوق ديپلم در رشته هوشبری

  3

  پزشک

  رفسنجان(انار- کشکوئيه- راويز)

  *

  *

  3 (هر مرکز يکنفر)

  دانشنامه دکتری در رشته پزشکی عمومی

  4

  کاردان اتاق عمل

  رفسنجان

  *

  *

  13

  فوق ديپلم در رشته اتاق عمل

  5

  

  ماما

  

  رفسنجان(بهرمان- کشکوئيه)

  -

  2

  2(هرمرکز يک نفر)

  دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته مامايی

  

  رفسنجان

  -

  3

  3

  دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته مامايی

  6

  مسئول امور فوريتهای پزشکی

  رفسنجان

  5

  -

  5

  دارا بودن دانشنامه فوق ديپلم يا ليسانس در رشته پرستاری، فوريتهای پزشکی و دارا بودن گواهينامه رانندگی

  7

  کاردان آزمايشگاه

  رفسنجان (هرمز آباد-شريف آباد)

  *

  *

  2(هر مرکز يکنفر)

  فوق ديپلم در رشته علوم آزمايشگاهی

  8

  کاردان بهداشت خانواده

  رفسنجان(جواديه نوق-کبوتر جان- بهرمان-شريف آباد

  -

  4

  4(هر مرکز يک نفر)

  فوق ديپلم در رشته بهداشت عمومی(بهداشت خانواده)،مامايی

  9

  کاردان بهداشت محيط

  رفسنجان(راويز-کريم آباد-کشکوئيه-هرمزآباد-جواديه نوق)

  5

  -

  5 (هر مرکز يک نفر)

  فوق ديپلم يا ليسانس در رشته بهداشت محيط

  10

  کاردان بهداشت حرفه ای

  رفسنجان (لطف آباد)

  1

  -

  1

  فوق ديپلم بهداشت حرفه ای

  11

  کاردان مبارزه با بيماريها

  رفسنجان(لاهيجان- انار)

  2

  -

  2(هر مرکز يک نفر)

  فوق ديپلم بهداشت عمومی(مبارزه با بيماريها)و يا ليسانس در يکی از رشته های بهداشت عمومی و حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلين

  12

  کاردان راديولوژی

  رفسنجان (کشکوئيه)

  *

  *

  1

  فوق ديپلم در رشته تکنولوژی پرتو شناسی(راديولوژی)

  13

  کارشناس مبارزه با بيماريها

  رفسنجان(حميد آباد)

  1

  -

  1

  ليسانس يا بالاتر در رشته بهداشت عمومی،آموزش بهداشت ،اپيدميولوژی و حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلين


  

  1-شرايط عمومی استخدام

  1/1-تدين به دين مبين اسلام يا يکی از اديان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

  2/1-تابعيت نظام جمهوری اسلامی ايران

  3/1-داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومی يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران)

  4/1-عدم اعتياد به دخانيات ومواد مخدر

  5/1-عدم سابقه محکوميت جزائی مؤثر

  6/1-داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانايی برای انجام کاری که استخدام می شود.

  7/1-نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی

  8/1-داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمی،ثابت وپيمانی ساير دستگاههای دولتی ويا باز خريد خدمت باشند.

  9/1-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

 

  2-شرايط اختصاصی استخدام

  1/2 - داشتن حداقل 20 سال سن تمام وحد اکثر 35 سال برای دارندگان مدارک تحصيلی کاردانی وکارشناسی وبرای دارندگان مدارک تحصيلی کارشناسی ارشد ودکتری حرفه ای 40 سال وبرای دکتری تخصصی حد اکثر 45 سال تمام تا تاريخ انتشار آگهی

  تبصره – موارد ذيل به شرط ارائه تأئيديه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

  الف)داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق عليه باطل (از تاريخ 31/6/59 13لغايت 29/5/1367) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند ،به ميزان مدت حضور در جبهه وهمچنين مدت زمان بستری ويا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه های نبرد حق عليه باطل.

  ب) افراد خانواده معظم شهداء،آزادگان ،مفقود الاثر ها وجانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند شامل:همسر،فرزندان ، پدر، مادر، خواهرو برادر تا ميزان 5سال

  ج)آزادگان از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

  د)داوطلبانی که به صورت قرار دادی تمام وقت در واحدهای تابعه دانشگاه از تاريخ 1/7/85 به خدمت اشتغال داشته اند وکماکان نيز خدمتشان ادامه دارد به ميزان مدت خدمت اشتغال آنها

  هـ)داوطلبانی که طرح خدمت نيروی انسانی مؤظف را به استناد قانون خدمت پزشکان وپيرا پزشکان ومتعهدين خدمت قانون مذکور (مشمولين ضريب K )انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق

  2/2- مشمولين خدمت پزشکان و پيراپزشکان (نيروهای طرحی و مشمولين ضريب K ) می بايد دارای معافيت يا گواهی پايان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.

  تبصره: مشمولين خدمت پزشکان وپيرا پزشکان (نيروهای طرحی ومشمولين ضريب K )که در حين انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه دانشگاه می باشند،می توانند در امتحان استخدامی اين دانشگاه شرکت نمايند ارسال گواهی اشتغال به طرح اينگونه افراد الزامی است.

 

  3-نحوه ثبت نام مقدماتی و مدارک مورد نياز

  1/3- ثبت نام به صورت الکترونيکی از طريق سايت اينترنتی دانشگاه تا تاريخ 26/11/1389 به آدرس www.rums.ac.ir و با دارا بودن مدارک ذيل انجام می گيرد:

  الف) تکميل برگ درخواست شغل (با دقت و خط خوانا تکميل گردد) به همراه اسکن يک قطعه عکس

  ب) رسيد بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ 50000(پنجاه هزار) ريال به حساب شماره 980 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران قابل پرداخت در کليه شعب بانک ملی ايران به عنوان حق شرکت در امتحان عمومی وتخصصی داوطلبان استخدام (ايثارگران 50 درصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند .) صورت می پذيرد . لازم به ذکر است ايثارگران مبلغ 50 درصد مبلغ مذکور را می پردازند .

  2/3- مدارک مورد نياز ثبت نام پذيرفته شدگان مرحله مقدماتی:

  داوطلبان قبول شده در مرحله اول امتحان استخدامی موظف هستند مدارک ذيل را ظرف مدت 5 روز کاری پس از اعلام نتايج از سوی دانشگاه ، به همراه اصل مدارک به کارگزينی دانشگاه حضورا" ارائه و رسيد دريافت نمايند . دانشگاه موظف است کليه تصاوير مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر اصل نمايد .

  · اصل به همراه تصوير آخرين مدک تحصيلی

  · اصل به همراه تصوير کارت ملی

  · اصل به همراه تصوير تمام صفحات شناسنامه

  · اصل به همراه تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومی يا معافيت دائم (ويژه برادران )

  · اصل به همراه تصوير پايان طرح مشمولين خدمت پزشکان و پيراپزشکان (نيروهای طرحی يا مشمولين ضريب k ) يا معافيت از آن

  · اصل به همراه تصويرمدارک دال بربومی بودن

  · اصل به همراه تصوير مدارک دال بر ايثارگری ، معلولين عادی حسب مورد از مراجع ذيربط

  · اصل به همراه تصوير ساير مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

  تبصره : قبل از صدور حکم استخدامی اصالت مدرک تحصيلی و گواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پيراپزشکان يا معافيت از مراجع ذيربط استعلام خواهد شد و تطبيق اوليه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود .

 

  4- نحوه ارسال مدارک ثبت نام مقدماتی و مهلت ثبت نام :

  متقاضيان واجدالشرايط بايستی حداکثر تا ساعت 24 روز سه شنبه مورخ 26/11/89 تصاوير مدارک مورد نياز جهت ثبت نام مقدماتی و مشخصات خواسته شده را از طريق آدرس اينترنتی سايت www.rums.ac.ir ارسال نموده ثبت نام شوندو کدرهگيری دريافت نمايند .

 

  5-زمان و محل توزيع کارت

  1/5 – داوطلبان بايستی با داشتن کد رهگيری از تاريخ 03/12/89 لغايت 04/12/89به سايت آزمون استخدامی دانشگاه مراجعه و کارت ورود به جلسه و برگه راهنمای آزمون را (شامل زمان ومکان برگزاری آزمون ) را دريافت نمايند.لازم به ذکر است کارت ورود به جلسه به هيچ عنوان در محل دانشگاه توزيع نمی گردد.

  2/5 – زمان و مکان برگزاری آزمون در هنگام توزيع کارت به اطلاع داوطلبين خواهد رسيد .

 

  6-مواد امتحان برای مقاطع کاردانی و بالاتر عبارتند از :

  1/6 - امتحان توانمنديهای عمومی شامل : 1- زبان و ادبيات فارسی 2- زبان انگليسی عمومی 3- رياضی و آمار مقدماتی 4- فن آوری اطلاعات 5- معارف اسلامی 6- اطلاعات سياسی و اجتماعی و مبانی قانونی در مجموع به تعداد (90) سوال به صورت چهار گزينه ای (بدون اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط ) طراحی خواهد شد .

  تبصره : اقليت های دينی از پاسخگويی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتياز آن در ساير موارد امتحان توزيع می شود .

  2/6 - امتحان تخصصی شامل سئولات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد 45 سوال با ضريب دو به صورت چهار گزينه ای (بدون اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط ) طراحی خواهد شد .

  

  7-تذکرات:

  1/7- ايثارگران شامل جانبازان ،آزادگان ورزمندگانی که 9 ماه متوالی يا 12 ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحميلی دارند ونيز خانواده های معظم شهدا ،مفقودين وجانبازان از کار افتاده کلی (غير قادر به کار)در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهی ،با رعايت قوانين ومقررات مربوط از اولويت قانونی برخوردار خواهند بود.

  2/7- از کل مجوز استخدام تخصيص يافته به دانشگاه ،سی(30)درصد آن برابر قوانين ومقررات برای استخدام ايثارگران اختصاص می يابد ،25 درصد آن به فرزندان شاهد وفرزندان جانبازان25 درصد وبالاتر با معرفی بنياد شهيد وامور ايثارگران استان اختصاص می يابد وپنج درصد باقيمانده به ساير ايثارگران اختصاص دارد.

  3/7- انتخاب ايثارگران در حد سهميه 5 درصد به ترتيب نمره فضلی از بين ايثارگران واجد شرايط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند ،انجام خواهد شد.

  4/7- استخدام مازاد بر 30 درصد سهميه ايثارگران وفرزندان شاهد وفرزندان جانبازان 25 درصد وبالاتر از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت.

  5/7- خانواده معظم آزادگان صرفا" تا يکسال پس از آزادی آزاده ،از اولويت قانونی برخوردار ميباشند.

  6/7- در گواهی خانواده جانبازان ميبايست جمله ((عضو خانواده جانباز از کار افتاده کلی ،غير قادر به کار)) قيد شود،در غير اينصورت اين افراد نمی توانند از مزايای بند 1 تذکرات بهره مند شوند.

  7/7- جانبازان وخانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسائی از بنياد شهيد وامور ايثارگران با ارائه تصوير آن نيازی به اخذ وارائه گواهی از بنياد مذکور ندارند.

  8/7- معلولين عادی بشرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهی وکسب حد نصاب نمره به ترتيب نمره فضلی از 3 درصد سهميه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.

  9/7- انتخاب داوطلبان استخدام حداکثر به ميزان 5/1 برابر ظرفيت مورد نياز از ميزان افرادی که حد نصاب نمره امتحان عمومی (60 درصد نمره امتحان عمومی)را کسب کرده اند به ترتيب نمره فضلی امتحان تخصصی انجام خواهد شد.

  10/7- کارکنان قرار دادی شاغل در دانشگاه در شرايط مساوی در امتحان از اولويت برخوردار خواهند بود.

  11/7- داوطلبان بومی در صورت داشتن شرايط مندرج در آگهی استخدام تا سقف 50% از مجوز استخدامی مربوطه به تفکيک در هر رشته شغلی از اولويت لازم برخوردار می باشند.بدين ترتيب رقابت در بين افراد بومی همان مناطق ودر هر رشته شغلی قابل انجام خواهد بود بديهی است در صورتی که برای استخدام 50 درصد باقيمانده ،ساير افراد بومی رتبه لازم را در بين کليه افراد ،کسب نموده باشند ،امتياز فوق مانع از جذب آنها به ميزان بيشتر از 50 درصد نخواهد شد.

 

  ضمنا" بومی به افرادی اطلاق می شود که حداقل دارای يکی از ويژگيهای زير باشند:

  

  الف)محل تولد داوطلب با محل جغرافيائی مورد تقاضا برای استخدام يکی باشد.

  ب)حداقل دو مقطع تحصيلی از مقاطع تحصيلی (ابتدائی ،راهنمايی ومتوسطه)را در محل جغرافيايی مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

  ج)فرزندان پرسنل نيروهای مسلح در صورتيکه محل 3 سال از سنوات تحصيلی آنها(اعم از ابتدائی،راهنمائی ودبيرستان)با محل مورد تقاضای استخدامی يکی باشد نيز بومی تلقی ميشوند.

  12/7- به مدارک ارسالی دارندگان مدارک تحصيلی بالاتر وپائين تر از مقاطع تحصيلی اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره وهمچنين مدارک معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد.

  13/7- مسئوليت ناشی از عدم رعايت دقيق ضوابط وشرايط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله ثبت نام ،امتحان وجذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد. حتی در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو وبلا اثر ميگردد.

  14/7- اخذ تأئيديه مدارک تحصيلی متقاضيان استخدام در صورت پذيرفته شدن در امتحان (حداکثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه)از سوی دانشگاهها صورت می پذيرد.

  15/7- انتخاب نهائی پذيرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل گزينش صورت خواهد گرفت.

  تبصره : داوطلبان مؤظفند پس از اعلام اسامی پذيرفته شدگان مرحله اول طبق برنامه تنظيمی در مهلت مقرر به هسته گزينش دانشگاه برای تکميل پرونده گزينشی مراجعه نمايند.در صورت عدم مراجعه در مهلت تعيين شده قبولی فرد کان لم يکن تلقی شده وافراد ذخيره بجای وی به گزينش معرفی خواهد شد.

  16/7-داوطلبان پذيرفته شده در صورت تمديد قرار داد براساس قوانين ومقررات ،حداقل به مدت پنج سال از تاريخ استخدام متعهد به ارائه خدمت در محلی که استخدام ميشوند،خواهند بود.

  17/7-پذيرفته شدگان مؤظفند حداکثر ظرف مدت يکماه بعد از اعلام نتيجه نهايی پذيرش به دانشگاه مراجعه نمايند.در صورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر يا انصراف آنان دانشگاه می تواند نسبت به استخدام ذخيره اقدام نمايد.

  18/7- هرگونه اطلاع رسانی در خصوص امتحان استخدامی از طريق تابلو اعلانات دانشگاه و سايت اينتر نتی ، به صورت همزمان خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند کرد.

  19/7- با توجه به اين که ملاک ثبت نام از متقاضيان استخدام تکميل برگ در خواست شغل می باشد ، لازم است در تکميل برگه مورد نظر نهايت دقت را به عمل آورده وهيچگونه اصلاحاتی پس از ارسال برگه بصورت الکترونيکی قابل پذيرش نخواهد بود.

 
داوطلبان جهت ثبت نام  به آدرس http://www.rums.ac.ir  مراجعه نمایند.  
main
اوقات شرعی
آمار سایت
 بازدید این صفحه : 20496
 بازدید امروز : 20
 کل بازدید : 673811
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/7813
site map | home | english site