يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی  > مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه > مرکز تحقیقات سلامت پسته (PSRC) > انتشارات مرکز (PSRC) 
♦ The affilition of Pistachio Safety Research Center (PSRC)
- Pistachio Safety Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
 
♦ PSRC profiles and publications links in bibliographic databases: WoS (ISI)  | PubMed  | Scopus
 
♦ The publications of Pistachio Safety Research Center (PSRC) 
1.  Abhari N, Madadlou A, Dini A. Textural and cargo release attributes of trisodium citrate cross-linked starch hydrogel. Food chemistry. 2017;214:16-24.
2.  Abhari N, Madadlou A, Dini A. Structure of starch aerogel as affected by crosslinking and feasibility assessment of the aerogel for an anti-fungal volatile release. Food chemistry. 2017;221:147-52.
3.  Akrami FM, Ahmadi Z, Hassanshahi G, Akrami EM, Ravari A, Ghalebi SR. Dose Ramadan Fasting Affects Inflammatory Responses: Evidences for Modulatory Roles of This Unique Nutritional Status via Chemokine Network. Iranian journal of basic medical sciences. 2013;16(12):1217-22.
4.  Aliabad HB, Falahati-pour SK, Ahmadirad H, Mohamadi M, Hajizadeh MR, Mahmoodi M. Vanadium complex: an appropriate candidate for killing hepatocellular carcinoma cancerous cells. Biometals. 2018;31(6):981-90.
5.  Ayoobi F, Shamsizadeh A, Fatemi I, Vakilian A, Allahtavakoli M, Hassanshahi G, et al. Bio-effectiveness of the main flavonoids of Achillea millefolium in the pathophysiology of neurodegenerative disorders-a review. Iranian journal of basic medical sciences. 2017;20(6):604.
6.  Azadbakht R, Dehkordi MJ, Falahati-Pour SK, Pirbalouti AG, Falahatipour SK. Effect of hydroalcoholic extract of Khinjuk (Pistacia khinjuk) fruit on some hematological parameters in Wistar male rats (Rattus norvegicus allivias).
7.  Bagrezaei F, Hassanshahi G, Mahmoodi M, Falahati-Pour SK, Mirzaei MR. Expression of inhibitor of apoptosis gene family members in bladder cancer tissues and the 5637 tumor cell line. Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP. 2018;19(2):529.
8.  Biniaz Z, Mostafavi A, Shamspur T, Torkzadeh-Mahani M, Mohamadi M. Electrochemical sandwich immunoassay for the prostate specific antigen using a polyclonal antibody conjugated to thionine and horseradish peroxidase. Microchimica Acta. 2017;184(8):2731-8.
9.  Dini A, Alizadeh A, Alizadeh E. Assessment of Acetamiprid and Chlorpyrifos Residues on Fresh and Dried Pistachio Nuts. Pistachio and Health Journal. 2018;1(2):1-6.
10.  Dini A, Ebrahimzade Mousavi SMA, Sedaghat N, Razavi SH, Amini E. The effect of starter culture, incubation temperature and pH on the quality and rheological properties of probiotic acidic dairy drink (Probiotic Doogh). 2016.
11.  Dini A, Farrokhi H, Sedaghat N, Bagheri M, Mohammadkhani N. Evaluation of Oxidative Stability and Shelf-life Prediction of Pistachio Oil Using Rancimat. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2016;15(5):399-412.
12.  Dini A, Khazaeli P, Roohbakhsh A, Madadlou A, Pourenamdari M, Setoodeh L, et al. Aflatoxin contamination level in Iran's pistachio nut during years 2009–2011. Food Control. 2013;30(2):540-4.
13.  Ebrahimipour SY, Machura B, Mohamadi M, Khaleghi M. A novel cationic cobalt (III) Schiff base complex: Preparation, crystal structure, Hirshfeld surface analysis, antimicrobial activities and molecular docking. Microbial pathogenesis. 2017;113:160-7.
14.  Ebrahimipour SY, Mohamadi M, Mahani MT, Simpson J, Mague JT, Sheikhshoaei I. Synthesis and structure elucidation of novel salophen-based dioxo-uranium (VI) complexes: In-vitro and in-silico studies of their DNA/BSA-binding properties and anticancer activity. European journal of medicinal chemistry. 2017;140:172-86.
15.  Esmaeilpour A, Shakerardekani A. Effects of early harvest times on nut quality and physiological characteristics of pistachio (Pistacia vera) trees. Fruits. 2018;73(2).
16.  Fazaeli M, Khoshdel A, Shafiepour M, Rohban M. The influence of subclinical hypothyroidism on serum lipid profile, PCSK9 levels and CD36 expression on monocytes. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. 2019;13(1):312-6.
17.  Hajabdolahi M, Moradi M, Fani SR. Effects of Bacterial Strains to Inhibit Growth of Phytophthora pistaciae under Different Electrical Conductivities. Journal of Nuts. 2018;9(1):0-.
18.  Harandi H, Majd A, Falahati-Pour SK, Mahmoodi M. Anti-cancer effects of hydro-alcoholic extract of pericarp of pistachio fruits. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 2018;8(12):598-603.
19.  Hosseini FS, Falahati-pour SK, Hajizadeh MR, Khoshdel A, Mirzaei MR, Ahmadirad H, et al. Persian shallot, Allium hirtifolium Boiss, induced apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells. Cytotechnology. 2017;69(4):551-63.
20.  Hosseini FS, Karimabad MN, Hajizadeh MR, Khoshdel A, Falahati-Pour SK, Mirzaei MR, et al. Evaluating of Induction of Apoptosis by Cornus mass L. Extract in the Gastric Carcinoma Cell Line (AGS). Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP. 2019;20(1):123.
21.  Hosseini-Naveh O, Kariminik A, Azizi A, Khodadadi E. Microbial contamination of traditional ice creams in Rafsanjan, Iran. MicroMedicine. 2019;7(1):13-8.
22.  Izadi H, Mohammadzadeh M, Mehrabian M. Changes in biochemical contents and survival rates of two stored product moths under different thermal regimes. Journal of thermal biology. 2019;80:7-15.
23.  Izadi H, Mohammadzadeh M, Mehrabian M. Cold Tolerance of the Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae), Under Different Thermal Regimes: Impact of Cold Acclimation. Journal of economic entomology. 2019.
24.  Jahromi Z, Mostafavi A, Shamspur T, Mohamadim M. Magnetic ionic liquid assisted single‐drop microextraction of ascorbic acid before its voltammetric determination. Journal of separation science. 2017;40(20):4041-9.
25.  Jahromi Z, Shamspur T, Mostafavi A, Mohamadi M. Separation and preconcentration of hemin from serum samples followed by voltammetric determination. Journal of Molecular Liquids. 2017;242:91-7.
26.  Jalali MA, Mehrnejad MR, Ellsworth PC. Inferring Biological Control Potential of Adult Predatory Coccinellids Using Life History Traits and Putative Habitat Preference. Journal of Economic Entomology. 2019.
27.  Jalali MA, Reitz S, Mehrnejad MR, Ranjbar F, Ziaaddini M. Food Utilization, Development, and Reproductive Performance of Coccinella septempunctata (Coleoptera: Coccinellidae) Feeding on an Aphid or Psylla Prey Species. Journal of economic entomology. 2019;112(2):571-6.
28.  Jalali MA, Sakaki S, Ziaaddini M, Daane KM. Temperature-dependent development of Oenopia conglobata (Col.: Coccinellidae) fed on Aphis gossypii (Hem.: Aphididae). International Journal of Tropical Insect Science. 2018;38(4):410-7.
29.  Karimabad M, Mahmoodi M, Jafarzadeh A, Darekordi A, Hajizadeh M, Khorramdelazad H, et al. Regulatory effects of the novel synthesized Indole-3-carbaldehyde on expression of cell cycle genes: A study on Cyclin D and P21 expression by acute promylocytic leukemia cell line (NB4). Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France). 2017;63(5):60.
30.  Karimabad MN, Falahati-Pour SK, Hassanshahi G, Koochakzadeh L. WITHDRAWN: The anti-cancer properties in parallel with toxic effects of indole-3-carbinol derivatives. Immunology letters. 2017.
31.  Mohamadi M, Mostafavi A, Torkzadeh-Mahani M. Design of a Sensitive and Selective Electrochemical Aptasensor for the Determination of the Complementary cDNA of miRNA-145 Based on the Intercalation and Electrochemical Reduction of Doxorubicin. Journal of AOAC International. 2017;100(6):1754-60.
32.  Mohammadizadeh F, Falahati-pour SK, Rezaei A, Mohamadi M, Hajizadeh MR, Mirzaei MR, et al. The cytotoxicity effects of a novel Cu complex on MCF-7 human breast cancerous cells. Biometals. 2018;31(2):233-42.
33.  Mohammadpour H, Razban V, Mahmoodi M, Hajizadeh MR, Hosseinipour M, Ghoreishi AS, et al. Comparing the effects of fetal bovine and human sera on isolation, expansion and osteogenic differentiation of adipose-derived stem cells. Journal of Fasa University of Medical Sciences. 2017;7(2):199-209.
34.  Mohammadpour M, Jalali MA, Ziaaddini M, Hashemirad H. Some biological characteristics of Ooencyrtus pityocampae Mercet parasitoid of Brachynema signatum Jakovlev under laboratory conditions. Pistachio and Health Journal. 2018;1(1):20-5.
35.  Nadimi AE, Ahmadi Z, Falahati-Pour SK, Mohamadi M, Nazari A, Hassanshahi G, et al. Physicochemical Properties and Health Benefits of Pistachio Nuts. International Journal for Vitamin and Nutrition Research. 2019.
36.  Nadimi AE, Ebrahimipour SY, Afshar EG, Falahati-Pour SK, Ahmadi Z, Mohammadinejad R, et al. Nano-scale drug delivery systems for antiarrhythmic agents. European journal of medicinal chemistry. 2018.
37.  Niknia S, Kaeidi A, Hajizadeh MR, Mirzaei MR, Khoshdel A, Hajializadeh Z, et al. Neuroprotective and antihyperalgesic effects of orexin-A in rats with painful diabetic neuropathy. Neuropeptides. 2019;73:34-40.
38.  Noroozi MK, Mahmoodi M, Jafarzadeh A, Darehkordi A, Hajizadeh MR, Khorramdelazad H, et al. Indole itself and its novel derivative affect PML cells proliferation via controlling the expression of cell cycle genes. Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France). 2019;65(3):41-7.
39.  Rezaei A, Falahati-Pour SK, Mohammadizadeh F, Hajizadeh MR, Mirzaei MR, Khoshdel A, et al. Effect of a Copper (II) complex on the induction of apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells. Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP. 2018;19(10):2877.
40.  Rezaei A, Mahmoodi M, Mohammadizadeh F, Mohamadi M, Hajizadeh MR, Mirzaei MR, et al. A novel copper (II) complex activated both extrinsic and intrinsic apoptotic pathways in liver cancerous cells. Journal of cellular biochemistry. 2019.
41.  Rezai M, Mahmoodi M, Kaeidi A, Karimabad MN, Khoshdel A, Hajizadeh MR. Effect of crocin carotenoid on BDNF and CREB gene expression in brain ventral tegmental area of morphine treated rats. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 2018;8(8):387-93.
42.  Rouhania M, Moradib M, Hamed-Mosaviana MT, Fanid SR. Efficacy of saprophytic yeasts on growth of Aspergillus flavus and aflatoxin production.
43.  Salim-Abadi Y, Asadpour M, Sharifi I, Sanei-Dehkordi A, Gorouhi MA, Paksa A, et al. Baseline Susceptibility of Filarial Vector Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) to Five Insecticides with Different Modes of Action in Southeast of Iran. Journal of arthropod-borne diseases. 2017;11(4):453.
44.  Shamspur T, Biniaz Z, Mostafavi A, Torkzadeh-Mahani M, Mohamadi M. An electrochemical immunosensor based on poly (thionine)-modified carbon paste electrode for the determination of prostate specific antigen. IEEE Sensors Journal. 2018;18(12):4861-8.
45.  Sheikhrezaei Z, Heydari P, Farsinezhad A, Fatemi A, Falahati-Pour SK, Darakhshan S, et al. A new indole derivative decreased SALL4 gene expression in acute Promyelocytic leukemia cell line (NB4). Iranian biomedical journal. 2018;22(2):99.
46.  Torkzadeh-Mahani A, Mohammadi A, Torkzadeh-Mahani M, Mohamadi M. A label-free electrochemical DNA biosensor for the determination of low concentrations of mitoxantrone in serum samples. International Journal of Electrochemical Science. 2017;12(7):6031-44.
47.  Torkzadeh-Mahani A, Mohammadi A, Torkzadeh-Mahani M, Mohamadi M. Voltammetric Determination of the Anticancer Drug Hydroxyurea using a Carbon Paste Electrode Incorporating TiO2 Nanoparticles. Anal Bioanal Electrochem. 2017;9:117-25.
48.  Yazdanpanah M, Sedaghati E, Khodygan P, Alaei H, Raghami MR. Optimizing of carrot hairy root induction and stabilization for monoxenic culture of arbuscular mycorrhizal fungi. Iranian Journal of Field Crop Science. 2017;48(4):945-59.
49.  Zainodini N, Hassanshahi G, Hajizadeh M, Falahati-Pour SK, Mahmoodi M, Mirzaei MR. Nisin induces cytotoxicity and apoptosis in human asterocytoma cell line (SW1088). Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP. 2018;19(8):2217.
 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 867
 بازدید امروز : 347
 کل بازدید : 528870
 بازدیدکنندگان آنلاين : 6
 زمان بازدید : 0/7500