شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی  > مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه > مرکز تحقیقات سلامت پسته (PSRC) > طرح‌های پژوهشی (PSRC) 

طرح های تحقیقاتی تصویب شده در مرکز تحقیقات سلامت پسته

ردیف تاریخ تصویب نام مدیر اجرایی عنوان کد طرح
1 24/11/95 دکتر حمزه ایزدی فیزیولوژی تحمل سرمایی برخی از آفات انباری مهم پسته 96032
2 24/11/95 دکتر محمد امین جلالی شناسایی مولکولی و مورفولوژیکی زنبورهای پارازیتوئید تخم سن‌ سبز پسته، Brachynema germari (Hemiptera: Pentatomidae) 96031
3 17/12/95 دکتر سوده خنامانی فلاحتی پور اندازه گیری بقایای سموم فنیتروتیون و دیازینون در پسته پس از استخراج توسط یک مایع یونی مغناطیسی 95122
4 24/03/96 دکتر احمد شاکر اردکانی بررسی خواص فیزیکو شیمیایی، حسی و رئولوژیکی کره پسته شیرین شده با عسل 96163
5 11/07/96 دکتر سوده خنامانی فلاحتی پور مطالعه اثر فیتو استرول ها و اسید های چرب میوه پسته   (Pistacia vera)  بر سطح هرمون های جنسی، روند اسپرماتوژنز و تغییرات بافت بیضه در موش های صحرانی نر بالغ نژاد ویستار 96080
6 19/07/96 دکتر احمد شاکر اردکانی ارزیابی خصوصیات تغذیه ای، آنتی اکسیدانی، پایداری اکسیداسیونی و حسی پسته برشته شده با روش های ثابت و گردان 96178
7 19/07/96 دکتر احمد شاکر اردکانی افزايش عمر ماندگاري  پسته تازه با استفاده از گاز بي اثر ازت 96158
8 19/07/96 دکتر ابراهیم صداقتی بررسي قابليت استفاده از ضايعات پوست نرم پسته به عنوان يك بستر كشت آلي 96146
9 19/07/96 دکتر ابراهیم صداقتی بررسی کارایی قارچهای میکوریزآربوسکولار بر رشد و زنده مانی پایه های ریشه ریزازدیادی پسته آمریکایی (UCB1) تحت تنش خشکی 96147
10 18/10/96 دکتر علی دینی ارزیابی پایداری اکسیداتیو روغن پسته بکر و استخراج شده با حلال و پیش بینی طول مدت انبارداری با استفاده از مدلهای تجربی توسعه یافته در دماهای پایین و بالا 97183
11 18/10/96 دکتر علیرضا خوشدل اثر عصاره ی مغز پسته بر الگوی الکتروفورزی پروتیین های سرم در موش های صحرایی نر با آسیب کبدی 96162
12 18/10/96 دکتر مریم محمدی نژاد مطالعه قابلیت استفاده از پلت مغز پسته در تولید ماست سین بیوتیک با بررسی میزان زنده مانی پروبیوتیکها و ویژگیهای شیمیایی و ارگانولپتیک ماست تهیه شده 97126
13 26/10/96 دکتر سوده خنامانی فلاحتی پور بررسی اثر پپتیدهای جداسازی شده از پسته بر میزان قند خون موش های صحرایی نر نژاد ویستار دیابتی شده 96150
14 26/10/96 دکتر مریم محمدی نژاد بررسی اثر پپتیدهای پسته بر پروفایل لیپیدی در موش های صحرایی نر نژاد ویستار هایپرلیپیدمیک 96151
15 30/11/96 دکتر مریم محمدی نژاد بررسی اثرات ضد باکتری، ضد قارچی و ضد نماتدی عصاره های پوست نرم پسته  
16 16/12/96 دکتر علی اسماعیلی ندیمی ارزیابی آلودگی به آفلاتوکسین در پسته صادر شده از ایران به اتحادیه اروپا در سالهای 2013 تا 2017 97025
17 16/12/96 دکتر محمد امین جلالی تأثیر نوع شکار (Agonoscena pistaciae  وAphis gossypii)   بر میزان تغذیه، بیولوژی و تولید مثل کفشدوزک Coccinella septempunctata در شرایط آزمایشگاهی  
18 04/07/97 دکتر علیرضا خوشدل بررسی اثر عصاره مغز پسته واریته اکبری بر روی پارامترهای بیوشیمیایی و پروفایل لیپیدی سرم موش های صحرایی نر نژاد ویستار پس از القاء کبد چرب 97204
19 04/07/97 دکتر علیرضا خوشدل بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پوست پسته واریته اکبری بر فاکتور های هورمونی و پروفایل لپیدی در موش های صحرایی ماده نژاد ویستار پس از القای سندرم تخمدان پلی کیستیک 97205
20 04/07/97 دکتر احمد شاکر اردکانی بررسي خواص شيميايي امولسيون روغن ماهي سالمون در آب پايدار شده با صمغ فارسي و عصاره فنلي پوست پسته 97159
21 04/07/97 دکتر علیرضا خوشدل مطالعه اثر عصاره پوست نرم پسته واریته اکبری بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرمی ناشی از اثر سیسپلاتین در موش صحرایی نر نژاد ویستار 97005
22 04/07/97 دکتر علیرضا خوشدل مطالعه اثر عصاره مغز پسته واریته اکبری بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرمی ناشی از اثر سیسپلاتین در موش صحرایی نر نژاد ویستار 97043
23 04/07/97 دکتر علیرضا خوشدل مطالعه اثر عصاره صمغ پسته واریته اکبری بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرمی ناشی از اثر سیسپلاتین در موش صحرایی نر نژاد ویستار 97008
24 07/09/97 دکتر زهرا باقری بررسی اثر آسپرین و عصاره پوست پسته بر تمایز سلولهای مزانشیمی مشتق شده از بافت چربی انسانی به سلولهای قلبی در شرایط کشت دو بعدی 97276
25 20/09/97 دکتر مریم محمدی نژاد مقایسه تأثیر فرکشن های استرولی و اسید چرب روغن پسته بر روی سطح سرمی استروژن، پروژسترون و گنادوتروپین ها و تغییرات ریخت سنجی بافتی تخمدان و رحم در موش صحرایی ماده بالغ 96079
26 26/10/97 دکتر سوده خنامانی فلاحتی پور مطالعه اثر حفاظتی عصاره آبی پوست پسته بر ساختار بافتی کبد و کلیه و سطح سرمی برخی پارامتر های بیوشیمایی در موش های صحرایی دارای کم خونی همولیتیک القاء شده با فنیل هیدرازین 97413
27 26/10/97 دکتر سوده خنامانی فلاحتی پور مطالعه نقش حفاظتی عصاره آبی پوست پسته بر ساختار بافتی روده کوچک و سطح سرمی برخی پارامتر های هماتولوژیکی در موش های صحرایی دارای کم خونی همولیتیک القاء شده با فنیل هیدرازین 97414
28 26/10/97 دکتر علیرضا خوشدل مطالعه اثرات عصاره مغز و پوست پسته اکبری بر غلظت هورمون های جنسی و فاکتورهای تولید مثل و بافت تخمدان در موش های صحرایی ماده مبتلا به دیابت نوع یک 97376
29 26/10/97 دکتر علی دینی ارایه روشی نوین جهت تشخیص و جداسازی پسته های ناسالم در تصاویر ویدیویی به کمک پردازش تصویر 97383
30 26/10/97 دکتر احمد شاکر اردکانی بررسی تاثیر گوگردپاشی بر خصوصیات کمی، کیفی و سلامت پسته 97390
31 29/10/97 دکتر علیرضا خوشدل مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی پوست سبز پسته احمد آقایی بر آلرژی القا شده در موش های سوری نر بالغ 97328
32 29/10/97 دکتر محمد امین جلالی اثرات زیر‌کشندگی حشره‌کش‌های فنیتروتیون و افوریا روی واکنش تابعی زنبورهای Psix saccharicolaو Trissolcus semistriatus پارازیتوئید تخم سن سبز پسته، Acrosternum arabicum 97358
33 29/10/97 دکتر محمد امین جلالی ارزیابی بیمارگری قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae در کنترل بیولوژیک سن سبز پسته  Acrosternu arabicum 97379
34 10/11/97 دکتر سوده خنامانی فلاحتی پور اثر عصاره آبی پوست پسته بر روند پیری و بیان برخی ژنهای مرتبط با فعالیت آنزیم تلومراز در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان موش های صحرایی نر پیر 97406
35 01/12/97 دکتر علیرضا خوشدل مطالعه اثرات عصاره مغز پسته اکبری بر سطح سرمی تستوسترون، فاکتورهای بیوشیمیایی و بافت بیضه در موش های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین 97450
36 15/12/97 دکتر علی دینی بهینه سازی تولید فیلم های حاوی موم کارنوبا و افزایش ماندگاری پسته برشته شده با استفاده از پوشش دهی فعال حاوی نانوذرات اسانس پوست پسته 97462
37 15/12/97 دکتر محمد امین جلالی ویژگی‌های زیستی زنبور Trissolcus semistriatus تیماره شده با حشره‌کش‌های انتخابی روی تخم سن Acrosternum arabicum در شرایط آزمایشگاهی 97471
38 23/11/97 دکتر احمد شاکر اردکانی مطالعه خواص فیزیکو شیمیایی، آنتی اکسیدانی، حسی و تغذیه ای کره پسته غنی شده با جلبک اسپرولینا 97384
39 15/12/97 دکتر مژگان نوروزی کریم آباد بررسی بیان ژن KIK2 در رده سلولی سرطان پروستات (PC-3) تیمار شده با عصاره هیدروالکلی مغز و پوست پسته 97468
40 15/12/97 دکتر علی دینی بررسی خصوصیات کره پسته فراسودمند غنی شده با روغن مرو (امگا 3) ریز پوشانی شده با منابع بومی. 97273

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 1022
 بازدید امروز : 19
 کل بازدید : 524571
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4
 زمان بازدید : 3.3212