مسئول واحد مالکیت فکری دانشگاه

◊ دکتر زهرا باقری حسین‌آبادی

◊ استادیار بیوشیمی بالینی