نحوه درج آدرس سازمانی (Affiliation) نویسندگان در مقالات

 

 

آدرس وابستگی سازمانی (Affiliation) یکسان‌سازی شده و صحیح این دانشگاه جهت درج در انتشارات علمی به شرح ذیل می­باشد. طبق سیاست وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  چنانچه مدرک علمی با Affiliation متفاوت به چاپ برسد، امتیازی برای دانشگاه  ندارد و در نتیجه حمایت مالی برای انتشار آن مدرک نیز صورت نمی­گیرد . لذا مستدعی است ترتیبی اتخاذ گردد که این موضوع در انتشارات پژوهشگران جهت امتیازگیری و اعطای پاداش مورد توچه قرار گیرد.
مضافاً به استحضار می­رساند علاوه بر موارد زیر (آدرس دانشگاه و مرکز تحقیقاتی) که الزاماً باید برحسب مورد در آدرس درج ­شوند، می­توان نام دانشکده و گروه مرتبط هم در انتشارات ذکر گردد؛ اما موارد زیر باید مدنظر قرار گیرد:

۱- از هر نویسنده تنها یک Affiliation (وابستگی به مرکز تحقیقات یا دانشگاه خاص) قابل قبول است.
۲- در صورتی که در ابتدا، نام دپارتمانی از دانشکده و بعد از آن، نام مرکز تحقیقات در یک آدرس ذکر شود، به آن مرکز تحقیقات هیچ امتیازی تعلق نمی­گیرد.
۳. ذکر نام همزمان چند مرکز تحقیقات در آدرس یک نویسنده، اگرچه محل فعالیت وی حتی به‌صورت نیمه‌وقت باشد، صحیح نبوده و فقط به مرکز تحقیقات اول، امتیاز تعلق می­گیرد.
۴- چنانچه یکی از اعضای مرکز تحقیقات Affiliation مرکز را ذکر نکند، اگرچه نام دانشگاه را ذکر کرده باشد، امتیازی به وی تعلق نمی­گیرد.

♦ آدرس فارسی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان:

...، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

♦ آدرس انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان:

..., Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

♦ آدرس مرکز تحقیقات محیط کار:

 مرکز تحقیقات محیط کار، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

Occupational Environment Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

♦ آدرس مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی:

مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

Molecular Medicine Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

♦ آدرس مرکز تحقیقات فیزیولوژی-فارماکولوژی:

مرکز تحقیقات فیزیولوژی-فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

Physiology-Pharmacology Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

♦ آدرس مرکز تحقیقات ایمونولوژی بیماریهای عفونی:

مرکز تحقیقات ایمونولوژی بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

Immunology of Infectious Diseases Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

♦ آدرس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت:

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

Social Determinants of Health Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

♦ آدرس مرکز تحقیقات سلامت پسته:

مرکز تحقیقات سلامت پسته، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

Pistachio Safety Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

♦ آدرس مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی:

مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

Geriatric Care Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran