دستورالعمل شورای سیاست‌گذاری پژوهش در نظام سلامت

مقدمه:

به منظور هدفمند نمودن پژوهش در نظام سلامت و نظارت بر اجرای این نوع پژوهش، شورای سیاست‌گذاری پژوهش در نظام سلامت به عنوان زیرمجموعه‌ای از شورای پژوهشی دانشگاه با اهداف ذیل در هر دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور تشکیل می‌گردد:

ماده ۱: اهداف

۱. هدفمند نمودن پژوهش‌های حیطه  HSR
۲. افزایش کمی و کیفی پژوهش‌های نظام سلامت
۳. ارتقاء کیفیت تحقیقات در نظام سلامت
۴. بسترسازی برای کاربرد نتایج پژوهش‌های حیطه HSR
۵. استفاده بهینه از نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش‌های حیطه HSR

 ماده ۲: ترکیب اعضای شورای سیاست‌گذاری تحقیقات در نظام سلامت

  • معاونین پژوهشی، بهداشتی، درمانی، آموزشی و پشتیبانی دانشگاه
  • دو نفر از محققین علاقه‌مند دارای فعالیت‌های ارزنده در پژوهش نظام سلامت
  • کارشناسان اجرایی علاقه‌مند که دارای دانش و انگیزه لازم باشند
  • دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی
  • نمایندگانی از سایر سازمان‌ها در صورت ارتباط با موضوع طرح
  • استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیقات

تبصره ۱- رئیس شورای سیاست‌گذاری پژوهش در نظام سلامت معاون پژوهشی دانشگاه خواهد بود و ایشان وظیفه نظارت و ارائه گزارش ماهانه را بر عهده دارد.

تبصره ۲- دو نفر از محققین به عنوان نماینده ریاست دانشگاه و با حکم رئیس دانشگاه به عضویت شورا منصوب می‌‌شوند.

تبصره ۳- دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی با پیشنهاد معاون پژوهشی و با حکم رئیس دانشگاه به عضویت شورا منصوب می‌شود.

تبصره ۴- هریک از معاونت‌های بهداشتی، درمانی، پشتیبانی و پژوهشی یکی از کارشناسان خود را که دارای دانش، انگیزه و دقت کافی است را به عنوان فرد مسئول تعیین تا ضمن هماهنگی با مدیران حوزه خود بتوانند مشکلات را شناسایی و به شورا جهت ارزیابی ارائه نمایند. این افراد با حکم رئیس دانشگاه به عضویت شورا منصوب می‌شوند.

 تبصره ۵- نمایندگان سایر سازمان‌های دولتی و همچنین استفاده‌کنندگان مستقیم نتایج این نوع تحقیقات با توجه به ارتباط موضوعی طرح‌ها به جلسات شورا دعوت می‌شوند.

ماده ۳- شرح وظایف و محدوده اختیارات شورای سیاست‌گذاری پژوهش در نظام سلامت

۱. تعیین اولویت‌های تحقیقاتی در حیطه HSR

۲. اطلاع‌ر سانی مکتوب اولویت‌های تحقیقاتی به ذی‌نفعان دستگاه

۳. بررسی و تصویب طرح‌های ارائه‌شده با توجه به اولویت‌های تحقیقاتی

تبصره ۱- اولویت‌های تحقیقاتی بایستی با استفاده از اطلاعات موجود، نظرات صاحب‌نظران و نیازسنجی و براساس شاخص‌هایی مانند درجه شدت، وسعت و فوریت مشکل، مقبولیت سیاسی، قابلیت اجرا، زمان اجرا، قابلیت بهره‌وری و تعمیم نتایج و مسائل اخلاقی تعیین گردد.

تبصره ۲- طرح‌های پیشنهادی در صورتی تصویب خواهند شد که پیش‌بینی مداخلات لازم جهت حل مشکل را ارائه و دارای برنامه ارزشیابی جهت بررسی مداخله انجام‌شده و تأثیر آن را داشته باشند.

تبصره ۳- نحوه استفاده از نتایج و همچنین استفاده‌کنندگان از نتایج در طرح پیشنهادی توسط ارائه‌دهنده طرح بایستی مشخص شده باشد.

♦ دریافت فایل آیین‌نامه شورای سیاست‌گذاری پژوهش در نظام سلامت