♦ آیین‌نامه جدید تأسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی دولتی

♦ راهنمای ارزشیابی مراکز تحقیقاتی کشور در سال ۱۳۹۵

♦ راهنمای ارزشیابی مراکز تحقیقاتی کشور در سال ۱۳۹۴

♦ آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی/فناوری محور (PhD by Research/Technology-Oriented)