اهداف شورای پژوهش در نظام سلامت (Health System Research)

 

۱. هدفمند نمودن پژوهش‌های حیطه  HSR

۲. افزایش کمی و کیفی پژوهش‌های نظام سلامت

۳. ارتقاء کیفیت تحقیقات در نظام سلامت

۴. بسترسازی برای کاربرد نتایج پژوهش‌های حیطه HSR

۵. استفاده بهینه از نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش‌های حیطه HSR

 

♦ دریافت فایل این صفحه