۵۰ اولویت پژوهشی سال ۱۳۹۷ دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور

۱- پیمایش خانوار در مورد شیوع مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در جمعیت عمومی کشور (۱۵ تا ۶۴ سال) (به‌صورت ملی)
۲- شیوع‌شناسی مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در میان دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی سراسر کشور و بررسی عوامل خطر و حفاظت کننده (به صورت ملی)
۳- شیوع‌شناسی مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در میان دانشجویان دانشگاه‌های تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بررسی عوامل خطر و حفاظت‌کننده (به صورت ملی)
۴- نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان‌ها و نحوه مصرف آنها (به صورت ملی)
۵- بررسی روند شیوع مصرف مواد و اختلالات مصرفی در سربازان پادگان‌ها (به صورت ملی)
۶- شیوع‌شناسی مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها در کارگران محیط‌های صنعتی و کارکنان سازمان‌ها (به
صورت ملی)
۷- ارزیابی مدیریت امر مبارزه با مواد مخدر در دستگاه‌های عضو و مرتبط با ستاد (به صورت ملی)
۸- بررسی اثربخشی منابع هزینه‌شده (هزینه فایده) در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان‌ها
۹- کیفیت منابع انسانی تخصیص‌یافته در عرصه مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها (کاهش عرضه - کاهش
تقاضا)
۱۰- تهیه و تدوین نقشه راه مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها در هریک از استان‌های کشور
۱۱- بررسی میزان شیوع مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم و هنرجویان هنرستان‌های استان‌های کشور (به صورت ملی)
۱۲- بررسی جامعه‌شناختی میزان انگ و هنجارهای اجتماعی (سنت، فرهنگ مصرف مواد مخدر و تاثیر آن بر شروع مصرف مواد مخدر (مورد مطالعه: خرده‌فرهنگ اقوام ایرانی)
۱۳- طرح ۵ ساله تقویم آموزشی کارکنان دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و دبیرخانه شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور (به صورت ملی)
۱۴- ارزشیابی اثربخشی برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در مدارس متوسطه دوم (ویژه والدین، مربیان و دانش آموزان) (به صورت ملی)
۱۵- ارزشیابی اثربخشی برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه‌های دولتی (به صورت ملی)
۱۶- تجارب نوین پیشگیری اولیه از اعتیاد در کشورهای توسعه‌یافته.
۱۷- مطالعه تجارب و اقدامات موفق جهانی مشارکت‌های اجتماعی در حوزه کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی
۱۸- ارزشیابی و سنجش اثربخشی برنامه‌های توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی طی سالهای ۱۳۹۲ تا۱۳۹۶ و ارائه مدل
۱۹- نیازسنجی آموزشی و طراحی مدل آموزشی سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه کاهش تقاضای مواد مخدر و روان‌گردان‌ها
۲۰- شناسایی مؤلفه‌های اصلی در اشتغال بهبود‌یافتگان و طراحی مدل ایجاد اکوسیستم‌های کارآفرینی دانش‌بنیان در سمن‌های فعال حوزه صیانت
۲۱ - مطالعه تجارب موفق جهانی در حوزه صیانت با تأکید بر رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد
۲۲- امکان‌سنجی استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای استان‌های کشور برای توسعه کسب و کار و اشتغال بهبودیافتگان
۲۳- آینده‌پژوهی وضعیت قاچاق مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها در داخل کشور
۲۴- بررسی شیوه‌ها و مسیرهای انتقال مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها به داخل کشور و اثر‌بخشی راهکارها و اقدامات مقابله‌ای
۲۵- بررسی روش‌ها و شیوه‌های پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن در اقتصاد کشور
۲۶- بررسی شیوه‌های مقابله با ورود مواد مخدر به داخل زندان‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین
۲۷- آسیب‌شناسی سیاست جنایی (تقنینی، قضایی و اجرایی و کیفری حاکم بر امر مبارزه با مواد مخدر در ایران طی سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۷
۲۸- بررسی اثربخشی مجازات‌های مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر (ضبط و مصادره اموال، مجازات‌های سالب حیات و ...)
۲۹- تحلیل فقهی جرایم مواد مخدر و روانگردان‌ها
۳۰- تنقیح قوانین حوزه مواد مخدر
۳۱- بررسی نگرش مرتکبان جرایم مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها نسبت به میزان اثر‌بخشی مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مبارزه با مواد مخدر و نحوه رسیدگی به این جرایم در محاکم قضایی
۳۲- پیمایش‌های رفتاری- زیستی گروه‌های پرخطر معتادان (تزریقی، تن‌فروش‌ها، معتادان زندانی ...)
۳۳- طراحی نظام ثبت اطلاعات مشکلات اورژانس معتادان اورژانس بیمارستان‌های کشور
۳۴- طراحی و بررسی اثربخشی مدل‌های درمان و حمایت‌های اجتماعی با الگوهای بومی
۳۵- طراحی مداخلات درمان و حمایت اجتماعی برای گروه‌های خاص معتادان شامل بی‌خانمان‌ها، زنان خیابانی، نوجوانان، زندانیان و بررسی اثربخشی آنها
۳۶- طراحی راهکارهای ارتقای بیمه برای پوشش خدمات اعتیاد و بررسی تأثیر حمایت بیمه‌ای در ماندگاری در درمان
۳۷- ارزشیابی اثربخشی و کارآیی برنامه ادغام پیشگیری و درمان اعتیاد در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه و میزان به‌کارگیری پروتکل وزارت بهداشت در فیلد
۳۸- راه‌اندازی نظام ثبت اطلاعات معتادان و درمان اعتیاد در کلیه مراکز درمان اعتیاد و زندان‌های سطح کشور
۳۹- ارزشیابی برنامه درمان نگهدارنده با متادون در مراکز درمانی کشور و بررسی میزان به کارگیری پروتکل درمان با متادون وزارت بهداشت در مراکز درمانی
۴۰- بررسی کار‌کرد مداخلات درمانی در زندان و میزان به کارگیری پروتکل‌های درمانی و بررسی میزان هزینه اثربخشی برنامه ارائه سرنگ
۴۱- بررسی روش‌های نظارت مطلوب بر مراکز درمانی اعتیاد
۴۲- سنجش نیازها و طراحی بسته‌های آموزشی برای ارتقای نگرش، دانش و مهارت درمان‌گران اعتیاد
۴۳- طراحی نظام پایش و ارزشیابی خدمات درمان اعتیاد
۴۴- طراحی نظام جامع درمان اعتیاد (استانداردها، روش‌های درمانی، توزیع، دسترسی‌ها و ....)
۴۵- تعیین قیمت تمام‌شده مداخلات درمانی و کاهش آسیب در کشور
۴۶- بررسی میزان اثربخشی و هزینه-اثربخشی مداخلات پیشگیری از بیش‌‌مصرف و مرگ‌و‌میر ناشی از مواد
۴۷- ارزشیابی عملکرد و هزینه اثربخشی مراکز کاهش آسیب به منظور بهبود نظام ثبت اطلاعات خدمات کاهش آسیب
۴۸- ارزشیابی کارکرد گروه‌های همیاری و سایر سازمان‌های مردم‌نهاد و اجتماع‌محور در کاهش زیان
۴۹- بررسی روش‌های تأمین منابع مالی، نظام بودجه‌ریزی، تخصیص اعتبار و هزینه‌کرد بودجه در سازمان‌های مختلف در امر درمان و کاهش زیان در پنج سال گذشته
۵۰- مستندسازی وضعیت مدیریت درمان و کاهش زیان و ارزشیابی ساختارهای اداری و اجرایی موجود و بررسی مشکلات نظام مدیریت درمان اعتیاد کشور

 

♦ فایل اولویت‌های پژوهشی دفتر تحقیقات و آموزش