اطلاعات تماس با واحد مالکیت فکری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

آدرس پستی: رفسنجان، بلوار خلیج فارس، بلوار پسته، پردیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
تلفن: 03431315000
فاکس: 03431315003
ایمیل:   ip@rums.ac.ir