آدرس و شماره تماس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

رفسنجان، بلوار امام علی (ع)، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ساختمان شماره ۳، معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی

رایانامه: src@rums.ac.ir

تلفن: ۳۴۲۸۰۰۸۶ - ۰۳۴ 

دورنگار: ۳۴۲۸۰۰۹۶ - ۰۳۴