دستورالعمل و فرم درخواست راه‌اندازی برنامه ثبت بیماری

 

♦ راهنمای تکمیل فرم درخواست ر‌اه‌اندازی نظام ثبت بیماری‌ها

♦ فرم درخواست ر‌اه‌اندازی نظام ثبت بیماری‌ها