راهنمای دسترسی سریع به پایگاه ها

 

پایگاه proquest                

 

پایگاه  ovid                  

 

پایگاه sciencedirect    

 

پایگاه clinicalkey       

 

پایگاه uptodate         

 

پایگاه cochrane        

 

پایگاه scopus          

 

پایگاه ISI                

 

 

راهنمای آموزشی پایگاه ها

 

راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه جهت کاربران   

 

آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی دانشگاه                   

 

راهنمای آموزشی Proquest                               

 

راهنمای آموزشی Clinicalkey                             

 

راهنمای آموزشی Uptodate                               

 

راهنمای آموزشی ISI                                       

 

راهنمای آموزشی Scopus                              

 

راهنمای آموزشی Willey                               

 

فیلم آموزشی Urich