الف) وظایف عمومی معاونان دانشگاه
۱- ابلاغ کلیه مصوبات، مقـررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس مؤسسه به واحدهای ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن؛
۲- تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب؛
۳-  ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیس مؤسسه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر؛
۴-  پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت‌های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست مؤسسه؛
۵- نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها؛
۶- برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی‌ربط مطابق با اولویت‌های مؤسسه؛
۷- همکاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای برنامه‌های مؤسسه؛
۸- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس مؤسسه.

 

 

 

ب)  وظایف اختصاصی معاون تحقیقات و فناوری
۱- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مؤسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه؛
۲- برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری‌های علمی و بین‌المللی؛
۳-  اولویت‌بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش‌های کاربردی و موردنیاز کشور؛
۴- توسـعه، تقویت و هدایـت طرح‌های پژوهـشی مصوب با اولویت پژوهش‌های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم‌انداز برنامه‌های توسعه کشور و نـقشه جامع علمی کشور؛
۵-‌ کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی مؤسسه بر اساس تقویم تعیین‌شده در طرحنامه پروژه‌های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی؛
۶- مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه مؤسسه جهت ارائه به رئیس مؤسسه؛
۷- ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی؛
۸- همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین مؤسسه و سایر مؤسسات؛
۹- همکاری در اجرای دوره‌های کوتاه‌مدت پژوهشی برای مؤسسات غیردانشگاهی؛
۱۰- برنامه‌ریزی جهت استفاده اعضای هیئت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب؛
۱۱- تهیه برنامه پژوهشی مؤسسه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان‌مدت و بلند‌مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارک‌های علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی مؤسسه؛
۱۲-‌ بررسی و ارزیابی فعالیت‌های مؤسسه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه؛
۱۳- شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه‌های علمی ـ پژوهشی مشترک و برنامه‌ریزی جهت تأمین امـکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی ـ پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی مناسب با حوزه تخصصی مؤسسه.