مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 

 

شاپا: ISSN: 1735-3165
شاپا الکترونیک: e-ISSN:2008-7268
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی رفسنجان
ناشر: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
مدیر مسئول: دکتر مهدی محمودی
سردبیر: دکتر محسن رضائیان
مدیر داخلی: فاطمه بشارت
ویراستار متون انگلیسی: فاطمه حسینی
ویراستار متون فارسی: دکتر جلال حسن‌شاهی
مشاور آمار: دکتر محمود شیخ فتح‌الهی 
مشاور اپیدمیولوژی: دکتر محسن رضائیان
صفحه‌آرا: فاطمه ملایی
کارشناس مجله: عصمت سعیدی
مؤسسه تأمین‌کننده اعتبارات علمی: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
مؤسسه تأمین‌کننده اعتبارات مالی: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
شماره شاپای الکترونیک: 7268-2008 
نشانی: رفسنجان، پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان، دفتر ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه 
تلفن و دورنگار: 31315132-034
پست الکترونیکی:  journal@rums.ac.ir  | rafsanjanmajaleh@gmail.com
آدرس وب:  http://journal.rums.ac.ir

redirect url error. its must be 4 part: