مجله پژوهشی سلامت جامعه

ISSN 2345-6248
این مجله دارای مجوز نشر و چاپ به شماره 2501/124 مورخ 14/5/85 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در ابتدای سال ۱۳۹۶ موفق به کسب  رتبه علمی-پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده است.
مجله سلامت جامعه در حال حاضر در سایت‌های زیر ایندکس می‌شود: 
 google scholar- IranMedex- Magiran

صاحب امتیاز: دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
مدیر مسئول: دکتر سیدحبیب‌الله حسینی
سردبیر: دکتر مجید کاظمی
کارشناس اجرایی: فاطمه شهاب‌الدینی
ویراستار انگلیسی: زهرا هاشمی
ویراستار ادبی: علی انصاری جابری، مریم هادوی
مشاور آمار: دکتر محمود شیخ‌فتح‌الهی
صفحه‌آرایی: فاطمه شهاب‌الدینی
تلفن: 03434255900-03434256961 (داخلی 251)  نمابر:03434258497
پست الکترونیک: chj@rums.ac.ir    
وب سایت: http://chj.rums.ac.ir
آدرس پستی: رفسنجان، خیابان جمهوری اسلامی، دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، دفتر مجله

شناسنامه و معرفی همکاران مجله