شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان