صورتجلسات شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه:

 

♦ صورتجلسات شورای مرکزی در سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۹