♦ فرایند بررسی طرح‌های تحقیقاتی در کمیته اخلاق

♦ فرایند بررسی اعتراضات و تخلفات پژوهشی

♦ فلوچارت بررسی و تصویب طرح‌ها و پژوهش‌های ارسالی به کمیته اخلاق