فرایندهای تصویب و پایان کار طرح‌ تحقیقاتی

 

 

♦ فرایند تصویب طرح تحقیقاتی

 

♦ فرآیند پایان کار یک طرح تحقیقاتی