فرم‌های مربوط به کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست‌‌پزشکی

 

 

♦ فرم رضایت‌نامه آگاهانه

♦ فرم چک‌لیست نظارت اخلاقی بر طرح‌های پژوهشی