قوانین مالکیت فکری

قوانین مالکیت فکری شامل موارد زیر است:

♦ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مصوب ۱۳۸۶

♦ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری

♦ قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب ۱۳۸۳ 

♦ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی

 

ب) قوانین بین‌المللی مالکیت فکری

شامل قوانین زیر که از طریق لینک روبرو قابل دریافت است ←

♦ کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری       

♦ موافقت‌نامه مادرید   

♦ موافقت‌نامه لیسبون 

♦ کنوانسیون پاریس    

♦ موافق‌ نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت تجاری - تریپس 

♦ معاهده همکاری در ثبت اختراعات  (Patent Cooperation Treaty)