معرفی کمیته شورای پژوهش در نظام سلامت (Health System Research)

مقدمه
برخی از تحقیقات جنبه کاربردی دارند و با هدف تولید اطلاعات مناست برای حل مشکلات و مسائل اجرایی طراحی می‌شوند و منظور از اجرای آنها، تدوین فرضیات علمی به منظور بسط دانش نو نیست، بلکه برای تصمیم‌گیری سطوح مدیریتی و ارائه راه‌حل‌های مناسب انجام می‌شوند. از آنجایی که توسعه بهداشت و درمان جامعه مستلزم دسترسی به آخرین تحولات فنی و علمی و به‌کارگیری بهترین روش‌های ممکن در ارائه خدمات است، تحقیق در سیستم‌های بهداشتی-درمانی (Health System Research) به عنوان یک شاخه پژوهشی نوین شناخته شده است.

هدف پژوهش در نظام سلامت:
هدف پژوهش در نظام سلامت، حمایت از روند تصمیم‌گیری در تمام سطوح نظام بهداشتی از طریق تولید اطلاعات مناسب است تا با افزایش کارایی نظام منجربه بهبود وضعیت بهداشت جامعه شود.

 ویژگی‌های پژوهش در نظام سلامت:

  • طبیعت چندبخشی و مشارکت‌گرایی
  • طبیعت تکرارپذیری
  • ضرورت رابطه تنگاتنگ مدیران و محققان
  • قابلیت اجرا در سطوح مختلف سیستم بهداشتی- درمانی
  • اولویت‌گرایی
  • عملگرایی
  • سادگی درک نتایج 

 

♦ دانلود فایل معرفی کمیته HSR