♦ مقالات کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان