مقالات با موضوع اخلاق در پزشکی و پژوهش

 

۱- زارع‌بیدکی محمد، رضائیان محسن، علی‌عباسی پوران. مروری بر جنبه‌های اخلاقی در پژوهش‌های حیوانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. ۳۹۱; ۱۱ (۶) :۵۷۵-۵۹۸.

 

۲- تابلی حمید، رضائیان محسن. تدوین استراتژی‌های توسعه آموزش اخلاق پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. ۱۳۸۹; ۹ (۳) : ۱۹۵-۲۰۹.

 

۳- رضائیان محسن. اخلاق انتشار . مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. ۱۳۸۸; ۸ (۴) :۲۵۱-۲۵۲.