نتایج ارزشیابی و رتبه‌بندی حوزه پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی

 

♦ نتایج ارزشیابی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۹۶ 
♦ نتایج ارزشیابی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۹۵
♦ نتایج ارزشیابی دانشگاه‌های تیپ یک سال ۱۳۹۴
♦ نتایج ارزشیابی دانشگاه‌های تیپ دو سال ۱۳۹۴
♦ نتایج ارزشیابی دانشگاه‌های تیپ سه سال ۱۳۹۴
♦  نتایج ارزشیابی سال ۱۳۹۳

♦  نتایج ارزشیابی سال ۱۳۹۲