نتایج ارزشیابی سالیانه معاونت تحقیقات و فناوری وزرات متبوع از مراکز تحقیقاتی

 

♦ نتایج ارزشیابی و رتبه‌بندی مراکز تحقیقاتی در سال ۱۳۹۴

 

♦ سال ۱۳۹۳: نتایج ارزشابی مراکز بین ۱ تا ۳ سال فعالیت
♦ سال ۱۳۹۳نتایج ارزشابی مراکز بین بیش از ۳ سال فعالیت

 

♦ سال ۱۳۹۲: نتایج ارزشابی مراکز بین ۱ تا ۳ سال فعالیت 
♦ سال ۱۳۹۲نتایج ارزشابی مراکز بین بیش از ۳ سال فعالیت

 

♦ سال ۱۳۹۱: نتایج ارزشابی مراکز بین ۱ تا ۳ سال فعالیت
♦ سال ۱۳۹۱نتایج ارزشابی مراکز بین بیش از ۳ سال فعالیت