نتایج ارزشیابی سالیانه معاونت تحقیقات و فناوری وزرات متبوع از مراکز تحقیقاتی

♦ سال ۱۳۹۴: نتایج ارزشیابی و رتبه‌بندی مراکز تحقیقاتی

 

♦ سال ۱۳۹۳: نتایج ارزشیابی مراکز بین ۱ تا ۳ سال فعالیت

♦ سال ۱۳۹۳: نتایج ارزشیابی مراکز بیش از ۳ سال فعالیت

 

♦ سال ۱۳۹۲: نتایج ارزشیابی مراکز بین ۱ تا ۳ سال فعالیت

♦ سال ۱۳۹۲: نتایج ارزشیابی مراکز بیش از ۳ سال فعالیت

 

♦ سال ۱۳۹۱: نتایج ارزشیابی مراکز بین ۱ تا ۳ سال فعالیت 

♦ سال ۱۳۹۱: نتایج ارزشیابی مراکز بیش از ۳ سال فعالیت