پایگاه نشریات لاتین

 

آدرس مستقیم پایگاه اطلاعاتی

    لوگو                           

راهنما                      

www.nejm.org  

دسترسی ازمایشی به مجله

New england journals of medicine

 فروردین 95

http://www.embase.com

 

دسترسی آزمایشی  به مدت یکماه از تاریخ 5 اسفندماه 94

 

http://online.sagepub.com

 


دسترسی آزمایشی به منابع ناشر SAGE

از هم اکنون تا پایان فوریه 2016

http://www.thebmj.com

http://journals.bmj.com

 http://bestpractice.bmj.com

http://learning.bmj.com

 


دسترسی آزمایشی مجدد از تاریخ 19 اسفند ماه 94 به مدت یکماه

---------------------------------

(از تاریخ 28/6/94) 

آزمایشی به مدت 3 ماه

uptodate

 

 

پیوست

 

فعال

http://search.proquest.com

 

 پیوست

فعال

http://webofknowlege.com

 

پیوست

فعال

www.scopus.com

 

 

پیوست

فعال

www.sciencedirect.com

 

 

پیوست

فعال

 

www.clinicalkey.com

www.clinicalkey.com/nursing


پیوست

فعال

http://ovidsp.ovid.com/autologin

 

 

پیوست

فعال

nature  

آزمایشی-غیرفعال

 

www.nursingconsult.com

 

 

غیر فعال-انتقال به clinigalkey for nursing

Mosbys Nursing Skills

غیرفعال

 

 

غیرفعال

 

 http://onlinelibrary.wiley.com

 پیوست

فعال-قبل از 2012

  

 http://www.thecochranelibrary.com

 

 پیوست

              فعال                                

http://www.jaypeedigital.com

/

پیوست

غیرفعال

http://www.cabdirect.org/

http://www.cabi.org/nutrition

 

غیرفعال