♦ کارگاه آموزشی اخلاق مورخ ۶/۸/۱۳۹۵ 
    • برنامه زمانبندی کارگاه

 • رزومه مدرس کارگاه آقای دکتر سیدضیاءالدین تابعی