شرح وظایف و اعضای کمیته تخصصی مالکیت فکری

 

الف) شرح وظایف کمیته تخصصی مالکیت فکری

از اهداف مهم کمیته مالکیت فکری دانشگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تدوین سیاست مالکیت فکری دانشگاه و ارجاع به هیات امناء جهت تایید نهایی
 • فراهم نمودن بستر مناسب جهت توسعه و ارتقاء ثبت اختراعات در حوزه‌های مختلف وزارت بهداشت
 • حمایت‌های معنوی و مالی از مخترعین و نوآوران جهت حفظ و صیانت از دارایی‌های فکری در سطح دانشگاه
 • فراهم نمودن بستر مناسب جهت آموزش به دانشجویان و اعضای هیات علمی
 • هدایت مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش بنیان، به سمت نوآوری‌های قابل ثبت در بازارهای داخلی و خارجی
 • خلق ثروت از مالکیت فکری و ایجاد بازار اختراع و کسب درآمد از آنها
 • کمک به جهت دهی پایان نامه‌های دانشجویان علوم پزشکی کشور در جهت تجاری سازی
 • ارائه مشاوره به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه درحیطه مالکیت فکری
 • تشکیل شبکه همکار دفاتر زمینه مالکیت فکری
 • همکاری با قوه قضائیه در خصوص داروری اختراعات در حیطه سلامت
 • همکاری با سازمان مالکیت فکری سازمان ملل (WIPO)
 • بررسی علمی کلیه ادعاهای نوآوری و تأیید یا رد آن

 

ب) اعضای کمیته مالکیت فکری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

سمت نام و نام خانوادگی
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ( رئیس کمیته) دکتر علی شمسی‌زاده
مدیر گروه توسعه فناوری سلامت و رئیس مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه (جانشین رئیس کمیته) دکتر مریم محمدی‌نژاد
مسئول واحد مالکیت فکری (دبیر کمیته) دکتر زهرا باقری
مشاور رئیس دانشگاه در حوزه نوآوری و فناوری دکتر سمیه جعفری
مدیر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و استعدادهای درخشان دکتر فؤاد ایرانمنش
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه دکتر مجید کاظمی
عضو کارگروه بسته توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه‌های نسل سوم دکتر مهسا حسنی‌پور
عضو هیئت علمی دانشگاه دکتر ابراهیم رضازاده
معاون غذا و دارو دکتر رضاعلی سلطان‌خواه
عضو هیئت علمی دانشگاه دکتر محمدرضا شفیع‌پور
رئیس اد